logo

Ogólne zasady i warunki

Witamy na stronie internetowej weightinbalance.com!

Niniejsze warunki opisują zasady i przepisy dotyczące korzystania z witryny internetowej weightinbalance.com znajdującej się pod adresem weightinbalance.com.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z witryny weightinbalance.com, chyba że zgadzasz się zaakceptować wszystkie warunki określone na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności i Informacji o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszystkich umów: "Klient", "Ty" i "Twój" oznacza Ciebie, osobę odwiedzającą tę stronę internetową i przestrzegającą Regulaminu Spółki. "Spółka", "my", "nas", "nasz" odnosi się do naszej Spółki. "Strona", "strony" lub "my" odnosi się zarówno do klienta, jak i do nas. Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, akceptacji i uwzględnienia płatności niezbędnych do przeprowadzenia procesu pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w celu zaspokojenia potrzeb Klienta w związku ze świadczeniem przez Spółkę wspomnianych usług zgodnie z prawem holenderskim. Wszelkie użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, pisanych wielką literą i/lub on/ona lub oni będzie uważane za wymienne, a zatem odnoszące się do tej samej rzeczy.

Cookie
Używamy plików cookie. Wchodząc na stronę internetową weightinbalance.com, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z polityką prywatności weightinbalance.com.

Większość interaktywnych witryn internetowych wykorzystuje pliki cookie w celu uzyskania informacji o użytkowniku podczas każdej wizyty. Pliki cookie są wykorzystywane przez naszą witrynę internetową w celu zapewnienia funkcjonalności w niektórych obszarach i ułatwienia korzystania z niej przez odwiedzających. Niektórzy z naszych partnerów/partnerów reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja
O ile nie określono inaczej, weightinbalance.com i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na stronie internetowej weightinbalance.com. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Użytkownik może uzyskiwać dostęp do materiałów ze strony internetowej weightinbalance.com na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych Warunkach.

Użytkownik nie powinien:

Sekcje tej witryny zapewniają użytkownikom możliwość publikowania i dzielenia się opiniami i informacjami w określonych obszarach witryny. weightinbalance.com nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich zamieszczeniem na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii weightinbalance.com. Jej przedstawicieli i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby publikującej własne poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, weightinbalance.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku wykorzystania i/lub opublikowania i/lub pojawienia się jakichkolwiek Komentarzy w niniejszej Witrynie.

weightinbalance.com zastrzega sobie prawo do monitorowania wszelkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejsze Warunki.

Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że:

 • Użytkownik ma prawo do publikowania komentarzy na naszej stronie internetowej i posiada do tego wszelkie niezbędne licencje i uprawnienia;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, obscenicznych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności.
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do reklamowania lub promowania działalności komercyjnej lub osobistej, ani do reprezentowania działalności komercyjnej lub nielegalnej.

Użytkownik niniejszym udziela weightinbalance.com niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, modyfikowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i modyfikowania jego Komentarzy w dowolnej formie, formacie lub na dowolnym nośniku.

Hiperłącza do naszych materiałów
Następujące organizacje mogą zamieszczać łącza do naszej witryny internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • wyszukiwarki;
 • organizacje informacyjne;
 • spółki prowadzące katalogi online mogą zamieszczać łącza do naszej witryny w taki sam sposób, w jaki zamieszczają łącza do witryn innych spółek notowanych na giełdzie;
 • akredytowane firmy, z wyjątkiem organizacji non-profit, centrów zakupów charytatywnych i fundacji charytatywnych, które nie mogą zamieszczać linków do naszej witryny.

Organizacje te mogą umieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w witrynie pod warunkiem, że takie łącze (a) nie wprowadza w błąd w żaden sposób; (b) nie sugeruje fałszywego sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony, do której prowadzi łącze, oraz jej produktów i/lub usług; (c) pasuje do kontekstu strony, do której prowadzi łącze.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o linki od następujących typów organizacji:

 • Powszechnie znane źródła informacji dla konsumentów i/lub firm;
 • strony internetowe społeczności dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawne i konsultingowe;
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia zawodowe.

Zatwierdzimy wnioski tych organizacji o umieszczenie łącza, jeśli stwierdzimy, że (a) łącze nie jest niekorzystne dla nas lub naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma z nami niekorzystnych relacji; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak prawdziwych kilobajtów; oraz (d) łącze jest powiązane z ogólnymi informacjami o zasobach.

Organizacje te mogą linkować do naszej strony głównej pod warunkiem, że link (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony, do której prowadzi link, oraz jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony, do której dołączony jest fragment.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w klauzuli 2 i chcesz zamieścić link do naszej strony, musisz nas o tym powiadomić, wysyłając wiadomość e-mail na adres wahrend-kilos. W wiadomości należy podać swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, dane kontaktowe i adres URL witryny, listę adresów URL, z których użytkownik chciałby linkować do naszej witryny oraz listę adresów URL naszych witryn, do których użytkownik chciałby linkować. Oczekuj odpowiedzi w ciągu 2-3 tygodni.

Upoważnione organizacje mogą umieszczać linki do naszej witryny w następujący sposób:

 • z nazwą naszej firmy;
 • lub przy użyciu Uniform Resource Locator;
 • lub przy użyciu jakiegokolwiek innego opisu naszej strony, do której prowadzi łącze, który jest odpowiedni w kontekście i formacie treści strony, do której prowadzi łącze.

Używanie logo weightinbalance.com lub innego projektu artystycznego nie jest dozwolone w przypadku linków w przypadku braku umowy licencyjnej na znak towarowy.

IFRAME
Użytkownik nie może tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej witryny w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody.

Odpowiedzialność za treść
Nie ponosimy odpowiedzialności za treści publikowane w witrynie użytkownika. Użytkownik zgadza się bronić nas przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z korzystania z jego witryny. Żadna witryna nie powinna zawierać linków, które mogą być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, łamią lub w inny sposób naruszają prawa osób trzecich.

Twoja prywatność
przeczytaj naszą politykę prywatności

Zastrzegamy sobie prawa
Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich linków lub konkretnych odniesień do naszej witryny. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe usunięcie wszelkich linków do naszej witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad linkowania w dowolnym momencie. Łącząc się z naszą witryną w dowolnym momencie, użytkownik wyraża zgodę na związanie się i przestrzeganie niniejszych warunków łączenia.

Usuwanie linków z naszej witryny
Jeśli znajdziesz na naszej stronie link, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, aby nas o tym powiadomić. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie mamy obowiązku odpowiadać bezpośrednio użytkownikowi.

Nie gwarantujemy dokładności informacji zawartych na tej stronie, ani ich kompletności lub dokładności; ani też nie podejmujemy żadnych zobowiązań w celu zapewnienia, że informacje zawarte na tej stronie są zgodne z prawdą.

Wyłączenie odpowiedzialności
W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki związane z naszą witryną internetową i korzystaniem z niej przez użytkownika. Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie ma zastosowania:

 • ograniczać lub wyłączać naszej lub użytkownika odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała;
 • ograniczać lub wyłączać naszej lub użytkownika odpowiedzialności za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
 • ograniczać naszej lub użytkownika odpowiedzialności w jakikolwiek sposób niedozwolony przez obowiązujące prawo;
 • wyłączać jakiejkolwiek odpowiedzialności naszej lub użytkownika, która nie może zostać wyłączona na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności w tej sekcji i w innych miejscach niniejszego Zastrzeżenia: (a) są regulowane przez poprzedni akapit; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszego Zastrzeżenia, w tym zobowiązania umowne, deliktowe i naruszenie obowiązków ustawowych.

Tak długo, jak strona internetowa oraz zawarte na niej informacje i usługi są udostępniane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody.